MATEŘSKÁ ŠKOLA MLÁDÍ

HAVÍŘOV - ŠUMBARK, Mládí 23/1147

  Preventivní program

 59d9ebfd

ČTEME DĚTEM A S DĚTMI

 

Projekt je vypracován na základě celostátního projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, který vznikl proto, aby si
společnost uvědomila, jak ohromný význam má pravidelné čtení dítěte pro jeho emocionální vývoj a pro
formování nývyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho
paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.
Společné čtení je výbornou formou kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Je to správná cesta, jak dát
dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné
vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

 

Dívejme se na pravidelné čtení dítěte v předškolním věku jako na nejlepší investici do úspěšné budoucnosti détěte.

 

1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU
   Cílem programu je přiblížení knih a za spolupráce partnerů a blízkých příbuzných dětí si uvědomit
   důležitost a vhodnost pravidelného čtení v klidném prostředí domova a mateřské školy. Dále pak
   rozvíjet dětskou potřebu poslouchat příběhy s dobrým koncem, podporovat návyk dětí mluvit krásnou
   spisovnou češtinou již v předškolním věku a to právě pomoci vhodně vybíraných dětských knih.
  
2. VĚKOVÁ SKUPINA
   3 - 6 leté děti (všechny děti v MŠ)

 

3. ČASOVÝ ROZSAH
   od září do června
   každý den 20 minut po celý školní rok

 

4. DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE
   - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
   - vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)
   - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
   - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)
     i produktivních (výslovnosti, mluvního projevu, vyjadřování)
   - rozvoj smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení slovně-logickému, rozvoj paměti
     a pozornosti, kultivace, představivosti a fantazie
   - formování čtecích návyků a tím podporování a získávání vědomostí po celý život
   - rozšiřování znalosti a rozvíjení schopností usnadňujících učení
   - rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních, dramatických), vytváření
     základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění
   - vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou, neživou přírodou, lidmi, společností,
     planetou Zemí
    
5. PŘI PROJEKTU SPOLUPRACUJEME

 

   DĚTI ČTOU DĚTEM
   - sourozenci dětí
   - oslovena ZŠ Marie Pujmanové
   
   ZAMĚSTNANCI MŠ MLÁDÍ ČTOU DĚTEM
   
   RODIČE ČTOU DĚTEM
      Rodiče a prarodiče dětí budou společně se svým dítětem doma vybírat jeho nejoblíbenější knížku, ze
      které pak dětem ve školce maminka, tatínek, babička či dědeček přečte pohádku.

 

6. DOPLŇKOVÉ AKCE PROJEKTU
   - návštěva dětské knihovny
   - možnost zakoupení si dětských knížek v MŠ
   - návštěva divadelního představení
   - pracovní dílna s rodiči- (výroba záložek do knížky, malování nejmilejší pohádky)
   - výstava dětských knížek
   - výstava dětských prací vycházejících z právě čtených pohádek
   - výroba vlastního leporela třídy