MATEŘSKÁ ŠKOLA MLÁDÍ

HAVÍŘOV - ŠUMBARK, Mládí 23/1147

Osnova

 
I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.Úvod.
2.Cíl předškolního vzdělávání.
3.Postavení a posílení MŠ.
str. 03
 
 II.
PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINOSTÍ VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH
1.Základní práva a povinností dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.
2.Základní práva a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí.
3.Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními.
4.Vzdělávání dětí nadaných.
5.Základní práva a povinnosti zaměstnanců MŠ.
6.Základní práva a povinnosti dalších partnerů spolupracujících z MŠ.
str. 05
 
III.
PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZA-MĚSTNANCI VE ŠKOLE
str. 09
 
IV.
PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MŠ
1.Provoz MŠ.
2.Provoz školní kuchyně.
3.Podmínky přijímání dětí do MŠ.
4.Povinné předškolní vzdělávání
5.Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců.
6.Omlouvání nepřítomnosti dítěte.
7.Individuální vzdělávání.
8.Upřesnění podmínek pro přebírání dětí zákonných zástupců.
9.Informace o průběhu vzdělávání dětí.
10.Informace o školních a mimoškolních akcích.
11.Upřesnění podmínek o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ.
str.10
 
V.
PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BOZ DĚTÍ V MŠ
1.Podmínky zajištění bezpečnosti dětí.
2.Ochrana zdraví dětí.
str. 18
 
VI.
PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY
1.Chování dětí při zacházení s majetkem MŠ v rámci předškolního vzdělávání.
2.Chování zákonných zástupců dětí při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ.
3.Chování zaměstnanců MŠ při zacházení s majetkem MŠ.
str. 27
 
VII.
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
1.Adaptace.
2.Výsledky vzdělávání.
3.Podíl zákonných zástupců.
str. 28
 
 
 
 
 
VIII.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
str. 30
 
IX.
Příloha č. 1. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 
 
I.
ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ.
                                                                                   
 
 
 
01Úvod.
 
01.01.Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.
 
01.02. Řád školy upravuje organizaci, provoz, řízení, partnerské vztahy a zejména práva a povinnosti všech 
           zainteresovaných – dětí, zákonných zástupců dětí, zaměstnanců, partnerských organizací s přihlédnutím 
           k místním podmínkám.
 
 
02.     Cíl  předškolního vzdělávání.
 
02.01.Cílem předškolního vzdělávání je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na
             jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování,
             základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady
             pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje
             dětí před vstupem do základního vzdělávání a vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí a poskytuje
             pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
02.02.Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,
             který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn
             na přístupném místě ve škole ( na webových stránkám mateřské školy).
 
 
03Postavení a poslání mateřské školy.
 
03.01.Mateřská škola Havířov – Šumbark Mládí 23/1147 je školou zřízenou podle zákona č. 561/04 Sb.,       o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiným vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
která zajišťuje předškolní vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/05 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let nejdříve však pro děti od 2 let.
 
03.02.Mateřská škola Mládí v Havířově-Šumbarku byla zřízena k 1. lednu 1995 jako příspěvková organizace
          zřizovací listinou vydanou Úřadem města Havířova dne 26.10.1994. Tato původní zřizovací listina byla         
             v důsledku změn vyvolaných zákonem o rozpočtových pravidlech územních celků změněna a nahrazena
             novou ze dne 18. 6. 2001 pod č. usnesení  77725/ZM/01 Statutárního města Havířova. 
V hlavní činnosti zajišťuje předškolní vzdělávání, zejména podporu zdravého tělesného, psychického a sociálního vývoje dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání včetně zajišťování výchovně vzdělávacích činností (kurzy, semináře, školení, zájmové kroužky atd) 
a kulturních činností. Pro potřeby dětí a personálu mateřské školy provozuje stravování, praní a žehlení prádla. 
         
03.03.Mateřská škola je zařazena do sítě škol od 18.1.1996 ŠÚ Karviná a od 1.9.1998 vedena pod identifi-
          kátorem zařízení 600 134 750.
          Mateřská škola sdružuje :MŠ - IZO :102  832 773
                                                ŠJ   - IZO :103 032 045
 
03.04. Kapacita MŠ je 155 dětí.
            Součástí MŠ je školní kuchyně s kapacitou 170 strávníků.
 
 
 
                        
II.
PODROBNOSTI  
K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ VŠECH  ZÚČASTNĚNÝCH
 
 
 
01Základní práva a povinnosti děti přijatých k předškolnímu vzdělávání.
 
01.01. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech 
           dítěte a práva stanovená školským zákonem.
 
 
01.02. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ:
 
PRÁVA
ðDítě má právo na svobodu projevu.
ðDítě má právo na ochranu před násilím a zanedbáním.
ðDítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní 
       a sociální rozvoj.
ðDítě má právo na rovný přístup ke vzdělání.
ðDítě má právo na plný rozvoj osobnosti.
ðDítě má právo na svobodnou hru. 
Mezi další práva patří:
ðKdykoliv se napít.
ðJít kdykoliv na toaletu.
ðJíst pouze tolik, kolik chci.
ðBýt vždy vyslechnutý. 
ðZvolit si hru nebo činnost z možné nabídky dle svého přání.
ðAby jim dospělý pomohl, když potřebují.
ðKdykoliv si během dne odpočinout.
ðBýt oslovovaný tak, jak jsou zvyklé z domova, nebo jak sami chtějí.
ðDokončit hru.
POVINNOSTI:
       k povinnostem dětí patří chovat se podle pravidel, která si stanoví na začátku školního roku, a to:
ðHrát si tak a podle toho, který koutek si zvolí (pro každou činnost mají děti ve třídách specifická místa, tzn. hrací koutky).
ðPo dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo.
ðSamostatně používat WC.
ðBýt samostatné při hygieně (mytí rukou, čistění zubů, použití kapesníku).
ðUpevňovat si společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc).
ðMluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči.
ðNeničit práci druhých.
ðChovat se k ostatním dětem tak, aby jim neubližovaly (v opačném případě se omluvit).
ðKonflikty se snažit řešit ústní domluvou (starší děti).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02Základní práva a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání děti.
 
 
02.01. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE:
 
PRÁVA
 
ðBýt informováni o záměrech a koncepci MŠ.
ðVstupovat do tříd.
ðInformovat se o chování svého dítěte v MŠ.
ðZasahovat do koncepce a výchovně vzdělávacích plánů MŠ v souladu s Úmluvou o právech dítěte a Školního vzdělávacího programu MŠ.
  
ðDiskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 
ðNa korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.
 
ðRespektovat názory ze strany MŠ.
ðÚčastnit se akcí pořádaných MŠ.
ðVyjadřovat se k veškeré práci MŠ, a to i anonymně - v každé třídě jsou schránky: 
       ZVĚDAVÉ OUŠKO.
ðPromluvit s učitelkou kdykoliv přímo ve třídě (pokud je to naléhavé) nebo si domluvit 
schůzku.
 
POVINNOSTI
 
Vymezuje zákon č. 91/1998 Sb., o rodině.
ðRespektovat tento řád a další dokumenty týkající se výchovně vzdělávací práce MŠ.
ðPřihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který
                      následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku).
 
ðZajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu do MŠ bylo vhodně a čistě upravené.
ðDokládat důvody nepřítomnosti dítěte buď telefonicky nebo osobně – zejména při dlouhodobější nepřítomnosti.
 
ðOznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve Školském zákoně pro vedení školní matriky.(§22 odst. 3 ŠZ)
 
ðUpozornit učitele mateřské školy na všechny aspekty týkající se momentálního psychického
a fyzického stavu dítěte, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
 
ðInformovat a spolupracovat s učitelem mateřské školy tak, aby byla zajištěna péče o dítě opravdu v součinnosti s rodinou, seznamovat se s nástěnkami.
 
ðProvádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných norem.
 
ðPodepsat všechny věci dítěte. Za neoznačené věci, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, MŠ neručí.
 
 
 
ðPovinnost ihned hlásit změny kontaktu - telefonních čísel(pro rychlý kontakt učitele mateřské školy v případě náhlého onemocnění.
 
ðPokud bude mít dítě v mateřské škole mobilní telefon, bude jej zákonný zástupce dítěte ukládat do trezoru v ředitelně mateřské školy, a to po dobu denního pobytu dítěte v mateřské škole. (p. učitelka nemá zodpovědnost za ztrátu)
 
 
03Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními.
 
03.01. PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRVNÍHO STUPNĚ
           Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez 
           doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného
           zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o výsledcích vzdělávání
           dítěte. Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory.
 
03.02. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně, doporučí ředitel školy využití
           poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních 
           vzdělávacích potřeb dítěte. ( §16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky 
           č. 27/2016 Sb.) 
           
03.03. PODPŮRNÁ OPATŘENÍ DRUHÉHO AŽ PÁTÉHO STUPNĚ.
           Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského
           poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí
           poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě zákonného zástupce,
           doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.
 
03.04. Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v 
           Souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
 
03.05. Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení
           doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného
           zástupce.
 
03.06. Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden
           krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného
           opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná
           opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný 
           souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.
           ( §16 odst. 4 školského zákona a § 11, §12 a §16 vyhlášky č. 27/2016 Sb)
 
 
 
 
 
 
 
04Vzdělávání dětí nadaných.
 
04.01. Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky
           k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti.
           To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
 
04.02. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro
           podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až
           čtvrtého stupně podpory.
 
05Základní práva a povinnosti zaměstnanců MŠ.
 
05.01. PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ MŠ:
           (kompetence zaměstnanců jsou vymezeny v pracovních náplních)
 
PRÁVA
 
ðNa ½ hod přestávky v práci nejpozději po odpracování 6 hodin.
ðOdmítnout požadavky rodičů na přístup k dětem pokud by byl v rozporu s Úmluvou o právech dítěte.
 
ðVyjadřovat se a navrhovat změny v provozu MŠ a výchovně vzdělávací práci.
ðMožnost zapůjčení odborné literatury se souhlasem ředitelky MŠ.
 
POVINNOSTI (všech zaměstnanců)
 
ðPlnit příkazy ředitelky MŠ a její zástupkyně a přímo nadřízených pracovnic.
ðDodržovat pracovní kázeň.
ðPlně využívat pracovní dobu, svůj příchod a odchod zapisovat do Evidence pracovní doby.
 
ðDodržovat předpisy bezpečnosti práce, ochrany zdraví a protipožární předpisy.
ðOdhlašovat  ředitelce MŠ neprodleně všechny změny v osobních údajích mající význam pro podklady nemocenského pojištění a daňě ze mzdy.
 
ðChránit majetek MŠ, řádně hospodařit s prostředky svěřenými organizací a řádně zacházet s inventářem.
 
ðTelefon MŠ používat pouze ke služebním účelům, pouze v naléhavém případě k soukromým účelům.
 
ðUchovávat služební tajemství.
ðRespektovat práva dětí a jejich zákonných zástupců.
ðDodržovat pravidla chování, a to:
•Umět naslouchat.
•Projevit a pojmenovat city.
•Přistupovat ke každému dítěti jednotlivě.
 
•Hodnotit činy nikoliv osobnost.
•Povzbuzovat a motivovat.
•Být důsledná.
•Chovat se asertivně (zejména při řešení problémů).
•Být pravdomluvná.
 
 
05.02. PRÁVA A POVINNOSTI  PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ:
         
 
PRÁVA
 
ðna zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na
 ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, nebo ZZ dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s PP ve škole,
ðaby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 
ðna využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
ðvolit a být volen do školské rady,
ðna objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
 
POVINNOSTI 
 
ðvykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
ðchránit a respektovat práva dítěte,
ðchránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování,
 
ðsvým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klíma ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
ðzachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci a školního poradenského pracoviště, s nimž přišel do styku,
 
ðposkytovat dítěti, nebo ZZ nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06Základní práva a povinnosti dalších partnerů spolupracujících z MŠ.
 
 
06.01.  PRÁVA A POVINNOSTI DALŠÍCH  PARTNERŮ SPOLUPRACUJÍCÍCH  S  MŠ :
 
zřizovatel:
ðSpolupráci upravují právní normy.
 
základní škola na ul. Pujmanové:
ðSpolupráce vychází z dohody o spolupráci.
ðS ostatními ZŠ je spolupráce neformální, zejména při předávání informací rodičům před vstu-pem 
do ZŠ.
Mezi další partnery naší MŠ patří:
ðZákladní umělecká škola,
ðMěstská knihovna
ð Penzion pro důchodce, 
ðMěstská policie
ðČeská policie, 
ðDětský pediatr, 
ðZubní lékař.
ðPlavecká škola DELFÍNEK¨
ðLyžařská škola ÚSMĚVNÉ LYŽOVÁNÍ 
 
06.02. Některé vztahy upravují právní normy, další vyplývají z momentální potřeby MŠ a jsou písemně 
            doloženy formou dohody jako příloha Školního vzdělávacího programu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLE.
                                                                                                          
 
 
01.01Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí
 vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
 
01.02Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o
vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
 
01.03Všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních 
společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
 
01.04.  Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti 
            ke škole.
 
01.05.  Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité 
            informace o dítěti jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem 
            č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 
01.06.  Učitelé mateřské školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové
            pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu
            a dalších nezbytných organizačních opatření.
                                                                     
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.
PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MŠ
                                                                                                          
 
 
01Provoz mateřské školy. 
 
01.01. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti je
            od 6.00 hod do 16.30 hod včetně provozu o prázdninách.  
 
01.02. Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb zákonných zástupců dítěte. 
 
01.03. Příchod dětí do MŠ končí v 8.00 hod. Pozdější příchod dítěte je možný jen na základě dohody zákonného 
            zástupce dítěte s učitelkou ve třídě.
 
01.04. Začátek povinného předškolního vzdělávání začíná od 8.00 hod.
 
01.05. Vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno od 12.30 do 13.00 hod. 
            Vyzvedávání dětí po odpoledním  odpočinku je možné od 14.30 hod do konce provozu mateřské školy. 
            Při vyzvedávání dětí se doporučuje zákonným zástupcům  dítěte, aby počítali s časem, který dítě potře-
            buje na dokončení započaté hry a úklidu hraček.
 
01.06. Zákonní zástupci jsou povinni dítě vyzvednout a opustit prostory MŠ včas, tj. do 16.30 hod. 
            V případě opoždění bude sepsán s rodiči zápis. Opakované případy opoždění jsou považovány za naru-
            šování provozu školy.
 
01.07. Pokud je z provozních důvodů nutno zavřít odpoledne některou třídu, je informace o umístění dětí
            zveřejněna na vstupních dveřích třídy.
 
01.08. Rozpracování organizace provozu školy je v Organizačním řádu školy, ve Školním vzdělávacím prog-
            ramu a v Plánu práce školy příslušného školního roku.
          
01.09. Každá třída má svůj denní organizační řád  (uspořádání dne), který je natolik flexibilní, aby mohl rea-
            govat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí  v třídních vzdělávacích programech.
            (viz nástěnky v šatnách).
 
01.10. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy jsou za-
            řazeny děti z různých ročníků – věkově smíšené třídy.(§ 1a odst. 3 vyhlášky č. 43/06 Sb.)
 
 
01.11. V prázdninových měsících (červenec, srpen) může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizova-
            telem stanovený provoz omezit nebo přerušit, a to zejména  z důvodu předpokládaného nízkého počtu 
            dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu, stavebních úprav apod. (§ 3 odst.1 vyhlášky
            č. 43/06 Sb.)
 
01.12. Provoz mateřské školy po projednání se zřizovatelem může být omezen nebo přerušen i v jiném 
            období než v prázdninových měsících (např. Vánoce). Důvodem mohou být organizační či technické
            příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 43/06 Sb.)
 
01.13. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka školy na přístupném místě nejmé-
            ně dva měsíce předem, a to ve vývěsní skříňce budovy MŠ, u hospodářky školy a v jednotlivých šatnách 
            tříd. (§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 43/06 Sb.)
          
 
 
 
 
 
02Provoz školní kuchyně.
  
02.01. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci
            dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň 
            dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování  po dobu pobytu v mateřské 
            škole.
 
02.02. Rozsah stravování dítěte je nutno stanovit tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v ma-
            teřské škole, stravovalo vždy.
 
02.03. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět
            dohodnout s ředitelkou mateřské školy.
 
02.04. Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní kuchyň prostorově umístěná v hospodářské budově
            mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní kuchyň podle Vyhlášky MŠMT  č. 107/2005 Sb. 
            o školním stravování a řídí se platným i výživovými normami a zásadami zdravé výživy.
 
02.05. Školní kuchyň připravuje jídla, která jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské školy, v kterých probí-
            há vlastní stravování dětí.
 
02.06. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku,
            oběd a odpolední svačinku. Kromě jídel připravuje školní kuchyň i tekutiny, které děti během svého po- 
            bytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.
 
02.07. Stravovací režim dětí v průběhu předškolního vzdělávání se děti stravují podle následujícího základního
            stravovacího režimu:  8.00 –   9.00podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném 
         režimu,
11.30 – 12.30oběd
14.15 – 14.45podávání odpolední svačinky    
 
02.08. Školní stravování se řídí normami a za správnost jídelníčku odpovídá vedoucí kuchařka, která je konzul-
            tuje s hospodářkou školy a ředitelkou školy.
            Dítě od 3 do 6 let patří mezi strávníky věkové skupiny 1.
            Dítě, které dosáhlo do 31.8. (včetně) věku 6 let a má odloženou školní docházku, bude mít od 1. září 
            nárok na stravu věkové skupiny dětí od 7 – 10 let podle vyhlášky č. 107/05 Sb. přílohy č.1, neboť v da- 
            ném školním roce dosáhne věku 7 let. Jeho zákonní zástupci budou hradit úplatu na stravu, kterou stanoví 
            ředitelka školy v rozpětí finančního limitu pro děti – strávníky věkové skupiny 2.
 
02.09. Školní stravování je uzavřený typ společného stravování. Nelze uplatňovat individuální požadavky
            na stravování podle přesvědčení rodičů, protože provozní důvody to prakticky nedovolují. 
            Přesto podle provozních možností respektujeme výživové zaměření rodičů dítěte vyžadující indi-viduální 
            dietní opatření – např. potravinová alergie. Z hygienických důvodů není povoleno přinášet do mateř-
            ské školy jídlo z domů.
 
02.10. V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje
            (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány podle zásad zdravé 
            výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti používají nápoje v průběhu 
            celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.
 
02.11. Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá (neomluveno osobně nebo telefonicky), první den
            nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se považuje za pobyt v mateřské škole.
 
02.12. Výše stravného je určována podle platné vyhlášky MŠMT ČR č. 107/05 Sb., o školním stravování. Výše 
            cen za stravování je závislá na platných normách a cenách potravin na trhu.
            Stravné je stanoveno dle norem pro stravování dětí předškolního věku.      
 
             Od 1. 9. 2011  děti 3-6 leté: celodenní 30,- Kč
děti 6-7 leté:celodenní 35,- Kč
 
 
 
 
02.13. U hospodářky školy se platí za stravné vždy  v předem stanoveném  termínu, 
            zpravidla první středu v měsíci. Bližší informace je na vstupních dveřích jednotlivých tříd a na webo-
            vých stránkách mateřské školy.
 
 
03       Podmínky přijímání dětí do mateřské školy. 
 
03.01  Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.
 
03.02. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje
            po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.
 
03.03. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti a osobního jednání se zá-
            konným zástupcem dítěte.
 
03.04. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky:
a)přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti
                    nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci  § 34 odst. 5  ŠZ a § 50 
                    zákona č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví).
b)předložit žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ke školnímu stravování.
c)předložit evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonnými zástupci dítěte.
 
03.05. Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O termínu zápisu je veřej-
            nost informována prostřednictvím vývěsky ve venkovní skříňce na školní budově a přístupných veřejných 
            místech (termín zápisu od 2. května do 16. května)
 
03.06. Ředitel školy stanoví pro zápis do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna součastně se zveřejněním
            termínu a místo zápisu. Kritéria pro přijímání jsou zveřejněna předem a to způsobem umožňujícím
            dálkový přístup.
 
03.07. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu MŠ ve stejném
            měsíční lhůtě.
 
03.08. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce,
            pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.
 
03.09. Bezúplatné PV v MŠ se bude poskytovat všem dětem od počátku školního roku, který následuje po
            dni, kdy dítě dosáhne pěti let až do doby kdy dítě zahájí PŠD u ZŠ i v případě odkladu PŠD.
 
 
03.10. Podmínky pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání se řídí vnitřní směrnicí mateřské školy:
     Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání.
 
03.11. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku ( § 34 odst. 7 ŠZ).
 
 
03.12. Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení
            podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského
            zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
 
03.13. Do třídy mateřské školy se mohou zařazovat také děti mladší tří let na základě vyjádření pediatra.
 
 
03.14. Děti s odloženou školní docházkou jsou přijímány do mateřské školy na základě rozhodnutí  ředitele ZŠ
o odkladu povinné školní docházky podle § 37 odst. 3 zákona 561/04 Sb, které zákonný zástupce dítěte     předloží  ředitelce mateřské školy s doporučujícím posouzením pedagogicko-psychologické poradny.      
 
 
 
03.15. Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to 
            v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit
            se podmínkám mateřské školy (§ 34 odst. 3 ŠZ).
 
03.16. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy za podmínek stanovených § 34 ŠZ  a při přijí-
            mání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm.b ŠZ a zákona č. 500/04 Sb. správní řád.
            a dle stanovených KRITÉRIÍ pro přijímání dětí k předškolnímuvzdělávání ( příloha ŠŘ)
 
03.17. Děti s jiných než českým státním občanstvím mají přístup ke vzdělávání za stejných  podmínek  jako 
            státní občan ČR a pokud jsou:
ðstátním občanem jiného členského státu EU,
ðrodinným příslušníkem státního občana ČR nebo jiného členského státu EU,
ðosobou s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR nebo jiného členského státu EU.
 
 
 
04     Povinné předškolní vzdělávání .    
 
04.01. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním
           roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. (§ 34aodst.2)
           Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku
           podle § 182a školského zákobna.
 
04.02. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se
            zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.
 
04.03. Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky
            v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně.
            Začátek stanoví ředitel školy, a to v rozmezí od 7 do 9 hod. (začátek povinného předškolního vzdělávání
            od 8.00 hod)
 
04.04. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na obdob školních prázdnin.
            Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.
 
04.05. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo
            řádně do školy. Zanedbává – li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku
            podle 182a školského zákona.
 
 
     05Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců.
 
05.01. Přístup ke  vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají 
            také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
 
05.02. Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským
            službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu
            na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové
            ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné
 
           předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území
          České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat
          na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení
          o udělení mezinárodní ochrany.
 
 
 
 
 
 
     06Způsob omlouvaní u dětí.
      
06.01. Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
 
06.02. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte 
 
06.03. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
 
06. 04. Oznámení nepřítomnosti je možné provést:
             a) telefonicky do kanceláře školy (hospodářka školy zapíše nepřítomného dítěte na příslušný seznam)
             b) písemně učitelce mateřské školy
             c)osobně učitelce mateřské školy
 
06.05 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateř-
            ské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostateč-ném
            předstihu mateřské škole, a  to buď předáním informace pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu 
            pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází nebo telefonickým oznámením hospodářce školy.
           (krátkodobá nepřítomnost dítěte v mateřské školy je např.. plánovaná vyšetření dítěte ve zdravotnickém 
           zařízení, z rodinných důvodů apod.)
    
06.06. Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 5 dnů, pro-
            jedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s ředitelkou mateřské školy
            s uvedením důvodů a předpokládané doby nepřítomnosti dítěte mateřské školy.
            dlouhodobá nepřítomnost dítěte v mateřské škole ne např.: z důvodu, že dítě po dobu hlavních  prázd-
            nin  zůstává doma se starším sourozencem nebo po dobu rodinné dovolené, pobytu u prarodičů  apod.)
 
06.07.Učitelka mateřské školy eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo 
            zvýšené neomluvené absence informuje učitelka mateřské školy ředitele mateřské školy, který
            poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
 
06.08. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván
            doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující
            nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně – právní ochrany dětí (§ 34a odst.4)
 
 
06.09. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělá-vání, 
            oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpoklá-
            dané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.
            Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je písemné, možné je i prostřednictvím telefonu,
            e-mailu.
            (neomluvená nepřítomnost dítěte v MŠ po dobu delší než 2 týdny může vést až k ukončení jeho vzdělá-
            vání  MŠ, proto se vyžaduje od zákonných zástupců dítěte písemná forma omlouvání  nepřítomnosti 
            v MŠ. Předejde se tak zbytečným konfliktům při dohadování, zda nepřítomnost  dítěte byla omluvena 
            nebo ne.)
 
06.10.Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte 
            přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by
            mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.Dítě MŠ musí navštěvovat zdravé!!!
            (jedná se např. o drobné poranění, které může omezovat dítě při pohybových aktivitách, o počí-nající 
            alergii dítěte apod.)
 
 
 
 
 
 
 
 
06.11. Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně 
            zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by 
            mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
           (Doporučuje se vyžadovat po zákonných zástupcích písemnou formu informování o změnách v zdravot-
            ním stavu dítěte, aby se předešlo nepříjemnému dohadování, pokud by došlo např.  k úrazu dítěte nebo 
            k jeho podstatnému zhoršení zdravotního stavu v průběhu každodenního  vzdělávání v mateřské školy).
 
 
07. Individuální vzdělávání dítěte.
 
07.01. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním
           vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy.
           Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým
           začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4)
 
07.02. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
           a) jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
           b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
           c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte
           (§ 34 odst. 2)  
 
07.03. Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě
           vzděláváno. Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.
           ( § 34b odst.3)
 
07.04. Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:
           - způsob ověření – přezkoušení dítěte v mateřské škole
           - termíny ověření, včetně náhradních termínů – ověření se musí uskutečnit v období od
             3. do 4. měsíce od začátku školního roku¨
 
07.05. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření ( §34b odst. 3)
 
07.06. Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce
           dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. ( § 34 odst. 4)
 
07.07. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy a ukončení individuálního vzdělávání
           dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě
           opětovně individuálně vzdělávat.
 
07.08. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte,
           s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do
           níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. ( § 34b odst. 7)         
 
 
08Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců.
 
08.01. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení
v šatně učiteli  mateřské školy, a to až v příslušné třídě, do které dítě dochází. Nestačí doprovodit dítě   pouze ke vchodu do mateřské školy nebo šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.
 
 
 
 
 
 
08.02. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitele mateřské 
            školy ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí 
            zákonnými zástupci.
 
08.03. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, 
            bude s nimi i samostatně dohodnout způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení                
            vzdělávání.
 
08.04. Rodiče jsou povinni sledovat termíny a časy chystaných akcí a přivádět děti včas. Není možné předávat 
            dítě jiné pracovnici MŠ v případě pozdního příchodu.
 
08.05. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu ( i mladší 18 let, ale jen na základě jejich písem-
            ného vyjádření) pro jeho přebírání a předávání  při vzdělávání v mateřské škole.   
            Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní  zástupci učitelům  
            mateřské školy  ve třídě k potvrzení ředitelce mateřské školy.
            Žádné osobní, telefonické či písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte!!!!!
 
08.06. Pokud si zákonní zástupci nevyzvednou dítě z MŠ do stanovené doby pokusí se příslušnýučitel MŠ:
kontaktovat zákonného  zástupce dítěte,
informovat telefonicky ředitelku školy,
řídit se postupem doporučeným MŠMT:  
      Po uplynutí této doby učitel mateřské školy předává dítě policii již ne jako zástupce organi  
      nizace   
 ale jako soukromá osoba. (podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, má každý   
 právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.
 Veškeré náklady spojené se zajištěním neodkladné péče o dítě jsou předloženy k úhradě  
 jeho zákonným zástupcům ( práce přesčas, doprava, umístěnka atd.)
 (Učitel MŠ nesmí dítě bez pověření zákonného zástupce dítěte odvést domů, nebo si dítě vzít
 domů).
 
 
09Informace o průběhu vzdělávání  dětí.
 
09.01. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání kokre-
            tizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole v třídním vzdělávacím programu, který je 
            volně přístupný na nástěnce každé třídy a na webových stránkách mateřské školy.
 
09.02. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy 
            a jejich předání ke vzdělávání informovat u učitele mateřské školy vykonávající pedagogickou činnost 
            ve třídě do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
            
09.03. Ředitelka mateřské školy jednou za školní rok svolává třídní schůzku, na které jsou zákonní zástupci 
            dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělá-vání 
            dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka zákonných zástupců dítěte 
            s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.
 
09.04. Zákonní zástupci dítěte se mohou domluvit s ředitelkou školy nebo s učitelem mateřské školy vykonávají-
           cí činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné  
           připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.
 
09.05. Ředitelka mateřské školy nebo učitel mateřské školy vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do
            které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných  
            otázek týkajících se vzdělávání dítěte
           
 
 
 
 
 
  
10Informace o školních a mimoškolních akcích.
 
10.01. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová  představení 
            pro  děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném časovém předstihu zákonného zá
            stupce dětí prostřednictvím sdělení učitele mateřské školy při předávání dítěte zákonnému zástupci 
            po ukončen denního vzdělávání anebo písemným upozorněním umístěným  na nástěnkách v šat- 
 
            nách jednotlivých tří nebo písemným dopisem předaným nebo zaslaným zákonným zástupcům dětí. 
            Tyto informace zákonní zástupci dítěte mohou najít i na webových stránkách mateřské školy.
            www.msmladi.eu
            
10.02. V případě, že součástí akcí uvedených v bodě 06.01. bude i finanční příspěvek zákonných zástupců 
            dítěte, vyžádá si jejich písemný souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci
            a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce 
            plnohodnotné vzdělávání včetně zajištění pedagogické činnosti pedagogickými pracovníky.
 
 
11Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v MŠ.
 
11.01.Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte:
z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem.
                        (viz § 35 odst. 1 písm. a) Školského zákona)
z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců. V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla mateřské školy, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.
             (viz § 35 odst. 1 písm. b) Školského zákona)
ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době. Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.
 
z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování. V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úplatu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovení úplat.
             (viz  § 35 odst. 1 písm. d) Školského zákona)
 
Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní
vzdělávání povinné.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.
PODMÍNKY
PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ V MŠ         
 
 
 
01PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ  BEZPEČNOSTI  DĚTÍ
 
01.01. Odpovědnost za děti nese organizace (mateřská škola) zastoupena ředitelkou, která deleguje odpovědnost 
            na ostatní zaměstnance.
 
01.02.Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech
a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Právnická osoba, která
 vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel mateřské školy
převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské
školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na
základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 
01.03.Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy.
Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani
administrativní práci, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dohledu.
V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným učitelem školy.
 
 
01.04. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání :
Každý učitel mateřské školy je osobně zodpovědný za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od zákonných zástupců dětí, pověřené osoby nebo jiného učitele mateřské školy do doby jejich předání zákonným zástupcům dětí, pověřeným osobám nebo jinému učiteli mateřské školy
 
V obsahu a rozsahu přiměřeném pro děti v mateřské škole učitel mateřské školy vede dítě k rozpoznávání nebezpečí, které ohrožuje jejich zdraví a život. Tato zodpovědnost vyžaduje od učitelů mateřské školy neustálou přítomnost u dětí po celou pracovní dobu.
 
Učitel mateřské školy nedovolí dětem nosit do mateřské školy nebezpečné předměty nebo hračky. 
 
Učitel nesmí v žádném případě odejít od dětí. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné zaměstnankyně z mateřské školy.
 
Učitel nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha a nebo se poranit.
 
Učitel dohlíží při veškerých pracovních činnostech dětí v dílně – zatloukání hřebíků, pilování, řezání kousků dřeva na to, aby děti používaly ochranné pomůcky -  pracovní rukavice.
 
Při výtvarných činnostech upozorní učitel na bezpečné používání štětců, špejlí (ochrana očí), aby neolizovaly fixy, veškeré druhy pastelů, kříd, barev a tuží. Při těchto činnostech používat ochranné prostředky - zástěry. 
 
Zvíře v MŠ (např. křeček, rybky aj.) – o vhodnosti jeho umístění do MŠ a zdravotním stavu musí vydat veterinář písemné prohlášení.
 
Při manipulaci s elektrickým vařičem učitel vždy upozorní děti na nebezpečí popálením a úraz elektrickým proudem. Na elektrickou zásuvku nikdy nesaháme. Všechny zásuvky musí mít ochranné kryty.
 
 
 
 
 
 
Učitel nedává na hraní dětem igelitové tašky (nebezpečí udušení).
 
Učitel průběžně kontroluje veškeré vybavení, hračky a pomůcky ve třídě tak, aby nebyly poškozené.
 
U dětí s brýlemi doporučit rodičům tvrzená skla a správné úchyty.
 
Při chůzi po schodech učitel dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.
 
Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitel stálý dozor, sama se obléká až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.
 
V šatnách tříd nelze zajistit, aby každé dítě mělo pro oděv a obuv uzamykatelnou skřínku. Vždy jsme se mohli spoléhat na serióznost a důvěru zákonných zástupců dětí. Zvláště v dnešní době na ni   a p e l u j e m e ! V mateřské škole je zajištěno pojištění proti odcizení osobních věcí dětí.
 
Při rozcházení dětí domů věnuje učitel zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává zákonnému zástupci dítěte či pověřené osobě na základě písemného pověření, které obsahuje komu a za jakých podmínek děti budou předány jiné osobě zmocněné zákonným zástupcem.
 
Děti v MŠ jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování. Poučení je vždy zaznamenáno v Třídní knize.
 
01.05. Při přesunech dětských kolektivů prostředky hromadné dopravy: 
ðNa zastávku je třeba dojít s určitým časovým předstihem.
ðNa zastávce (nádraží)je třeba udržovat kázeň, řídit se pokyny učitele mateřské školy.
ðJe důležité, aby se děti nepřibližovaly až do úplného zastavení dopravního prostředku k okrajům nástupiště.
ðDěti nastupují až na pokyn učitele mateřské školy.
ðNepodaří-li se, aby všechny děti seděly, učitel mateřské školy dohlédne na to, aby se stojící držely držadel.
ðNedovolit dětem, aby postávaly v blízkosti dveří.
ðPřed výstupní stanicí dá učitel mateřské školy pokyn k přípravě na vystupování.
ðVystupovat je možné teprve tehdy, stojí-li dopravní prostředek na zastávce(ve stanici) a dá-li učitel mateřské školy k tomu pokyn.
ðPrvní a poslední vystupuje učitel mateřské školy.
 
01.05.Při sportovních činnostech a pohybových aktivitách: 
Dbát zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. 
Před cvičením  je nutno zkontrolovat stav cvičebního prostoru, cvičebního nářadí a náčiní.
 
Cvičební nářadí umístit tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor kolem tohoto nářadí i pro poskytování osobní záchrany pedagogickým dozorem.
 
Hry a cvičení přizpůsobuje učitel mateřské školy zdravotnímu stavu dětí a jejich pohybovým schopnostem. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. 
 
Při pohybových aktivitách dětí dbát na to, aby nenosily klenoty (prstýnky, řetízky, náramky apod.).
 
Učitel mateřské školy učí děti znát pravidla pohybových her a vyžaduje jejich dodržování a zejména každému projevu dětí směřujícímu k hrubosti – vulgární výrazy, bezohledná hra, záměrné porušování pravidel apod.
 
Učitel mateřské školy dbá na to, aby děti necvičily na jiném nářadí, než určí a dbá na to, aby děti nevykonávaly jinou činnost než tu, která jim byla stanovena.
 
 
 
01.06.Opatření při pobytu dětí venku : 
 
a)Při pobytu dětí mimo území mateřské školy odpovídá jeden učitel mateřské školy za bezpečnost 
                                                                            nejvýše
20 dětí smyslně, tělesně a zdravých a starších 3 let,
15 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti od dvou  do tří let,
16 dětí ve třídě kde se vzdělávají pouze děto do 2 do 3 let
12 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené dítě a 1 dítě od dvou do tří let.
 
Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupech tak, aby zajistila jejich bezpečnou chůzi. 
 
Skupina dětí je doprovázena dvěma učiteli mateřské školy, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci. Pokud jde pouze jeden učitel, jde vždy vzadu, aby měl neustálý přehled a celé skupině děti. 
 
Skupina k přesunu využívá především chodníků, vyhýbají se frekventovaným ulicím.
 
Vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce. Přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a učitel mateřské školy je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny.
 
Při přecházení vozovky používá v případě potřeby učitel mateřské školy zastavovací terč.
 
Za snížené viditelnosti používá učitel mateřské školy dozor předepsané „zviditelňující“ vesty pro první a poslední dvojici dětí.
 
Učitel mateřské školy průběžně seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě (přechody pro chodce, semafory apod).
 
Potkáme-li cizí psy a kočky – nehladíme je !
 
 
b)Při  pobytu v přírodě:
Využívají se pouze známá bezpečná místa, kde nejsou nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, odpadový materiál, výkaly zvířat apod.)
 
Při hrách a pohybových aktivitách učitel dbá, aby děti neopustily vymezené prostranství.
 
Za bouřky je nejlépe přerušit některé činnosti a vyhledat spolehlivý úkryt(NETELEFONOVAT)!
 
Zastihne-li nás bouřka na rozlehlé holé pláni, je nejlépe přečkat ji v podřepu s nohama u sebe.
       
 
c)pobytu dětí na školní zahradě: 
Učitel mateřské školy nedovolí dětem bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu a řídí se provozním řádem venkovních hracích ploch šk. zahrady č. 34 
 
Učitel mateřské školy poučí děti, že po dešti jsou prolézačky kluzké a nebezpečné.
 
Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít 
              dětech přehled. 
Sprchování dětí se uskutečňuje za zvýšených bezpečnostních podmínek: prohlídka terénu-
                    nebezpečí uklouznutí, bodnutí hmyzem, našlápnutí na ostrý předmět.
 
 
 
 
 
 
            
d)Při  pobytu na dopravním hřišti:
důkladně překontrolovat jak dopravní hřiště, tak jízdní prostředky před tím, než budou děti 
na dopravním hřišti jezdit.
 
Učitelé mateřské školy se řídí provozním řádem Dětského dopravního hřiště č. 26
 
 
e)Rozdělávání ohně:
Pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí.
 
Jen na místech určených pro rozdělávání ohně.
 
Za přítomnosti člena hasičského sboru nebo učitele mateřské školy zaškoleného protipožární ochraně při otevřeném ohni.
 
V blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně.
 
Učitel mateřské školy zajišťuje dohled, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál.
 
Po ukončení akce učitel mateřské školy zajistí úplné uhašení otevřeného ohně.
 
 
 
01.07. Opatření při akcích školy :
 
Mateřská škola (ředitelka školy) zodpovídá za děti i při akcích realizovaných za účasti zákonných zástupců dětí. V průběhu konání veškerých akci školy (např. adaptační režim, pracovní dílny, zahradní slavnosti aj) jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat všechny zásady pro seznámeni s požadavky a  pravidly, zajištění  bezpečnosti, a to zejména:
 
a)Pokud se akce koná na zahradě MŠ, jsou rodiče seznámeni se zákazem použití herních prvků.
b)Pokud se jedná o akci, na které děti plní jednotlivé úkoly, jsou zákonní zástupci dítěte a děti seznámeni s požadavky a pravidly.
c)Bezpečnost účastníků na stanovištích zajišťuje pověřena osoba.
d)Všechny zúčastněné osoby jsou povinny pokyny respektovat.
 
Ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí, o určení další způsobilé osoby                 k zajištění bezpečnosti dětí.
 
Ředitelka školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen zajistit poučení dětí zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích.
 
Učitel příslušné třídy vždy  před zahájením akce zajistí písemný souhlas zákonného zástupce dítěte, že se dítě může zúčastnit akce mimo areál  školy a zajistí zdravotní průkazy pojištění dětí.
 
Škola v přírodě – dohled nad dětmi je stanoven zvláštním předpisem. Do ŠvP nemohou být na základě posudku lékaře vyslány děti, jejichž zdravotní stav by se mohl  v přírodě zhoršit a děti, které by ohrožovaly zdraví ostatních dětí přenosnými nemocemi.  Zákonní zástupci dítěte musí předložit potvrzení  o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 3 dnů. Na 20 dětí jsou 2 učitelky.
 
 
 
 
 
 
Plavecká výuka – není-li příslušná plavecká škola zařazena do sítě škol MŠMT, musí být zodpovědný učitel mateřské školy vždy přítomen po celou dobu výuky plavání a vykonávat nad svěřenými dětmi pedagogický dozor. Učitel zajisti od zákonných zástupců dětí potvrzení, že souhlasí s tím, že v době, kdy jejich dítě je ve vodě pracuje s ním trenér a za jeho bezpečnost odpovídá.
               
 
01.08. V době realizace zájmových aktivit dětí, které se činnosti účastní, zodpovídá vždy učitel, která aktivi-
            ty vede, a to od doby převzetí dětí do doby jejich předání.
 
 
01.09.Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učiteli mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za po-moci školských poradenských zařízeních.
 
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.
 
 
01.10. Opatření při úraze dítěte :
            Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první  pomoc při jakémkoliv  úraze.
            V případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného dítěte 
            do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy, zástupkyni 
            ředitelky a zákonného zástupce postiženého dítěte.
            Řídí se touto směrnici a další vnitřní směrnici - Traumatologickým plánem.
            U všech dětí je zajištěno pojištění proti úrazům.
 
01.11 Další bezpečnostní opatření:
           Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření a používání 
           i dobíjení elektrických spotřebičů.
 
02.12 V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena.
 
 
 
02OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ:
 
 
02.01. Zdravotní péče o děti. 
Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené. Výjimkou je pravidelně užívaný lék, který neléčí akutní onemocnění. Zdravotní úkony dítěti (např. aplikace spreje při astmatických potížích dítěte) může provádět pedagog, který je řádně proškolený zákonnými zástupci dítěte – přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte s podrobnostmi podávání léku (kašel, rýma, červené spojivky oči 
a podobné příznaky).
 
Mateřská škola nemá možnost organizačně ani provozně zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu, proto v případě zjištění příznaku nemoci, ihned informuje zákonného zástupce dítěte a požaduje vyzvednutí z MŠ.
 
Zákonní zástupci dětí  jsou povinni informovat učitele o jakýchkoli skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (např. mdloby, nevolnost, zvýšená teplota ,   úraz….)
 
 
 
 
 
 
 
Vyskytne-li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zá-stupce dítěte učiteli mateřské školy. Po nemoci infekčního charakteru vyplní zákonný zástupce dítěte PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI.
 
Při výskytu infekčního onemocnění ve škole (včetně pedikulózy – vši dětské) jsou neprodleně informování zákonní zástupci daného dítěte a i ostatní zákonní zástupci. 
 
Při výskytu vší učitel nemůže dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířily pedikulózu  na ostatní děti. Zbavit děti vší je povinností  zákonných zástupců dětí, nikoli školy a učitelů mateřské školy.Při hromadném výskytu je informován místní příslušný orgán ochrany veřejného zdraví –krajská hygienická stanice. V případě dětí, jejichž  zákonní zástupci přivádějí do kolektivu opakovaně neodvšivené, bude informován prostřednictvím ředitelky školy příslušný orgán sociální péče.
 
Zákonní zástupci dětí jsou povinni vybavit dítě pro pobyt v MŠ i venku vhodným oblečením umožňujícím volný a bezpečný pohyb dítěte a manipulaci s různým materiálem (písek, modelína, 
                   voda, barvy atd.)
Do třídy i na pobyt venku je nutné jiné oblečení!!!
 
V létě pak vhodnou pokrývku hlavy, sluneční brýle, opalovací krém s ochranným faktorem.
 
Po obědě si děti čistí zuby, proto musí mít svůj kartáček na zuby, který se po třech měsících používání mění.
 
Každý pátek si zákonní zástupci dítěte odnáší na vyprání pyžamo i ostatní oblečení.
 
MŠ zajišťuje výměnu lůžkovin 1x měsíčně, výměnu ručníků 1x týdně, v případě potřeby i častěji.
 
Každé dítě má svůj kelímek, ručník i hřeben na svém místě značeným jménem a obrázkem.
 
02.02. Výskyt vší.
Zavšivenost je především problém společenský, napadené děti se cítí nečisté, ponížené a vyloučené
Nejen ze společnosti svých vrstevníků, ale i dospělých )učitelů, příbuzných apod.).
 
POSTUP PŘI VÝSKYTU VŠÍ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE:
•učitelé spolupracují s rodiči – zákonnými zástupci dětí
•učitelé informují po zjištění nákazy nejdříve rodiče daného dítěte, poté rodiče ostatních dětí
(učitelé nemohou hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu(zavšivení) na další děti
•rodiče zbaví děti vší a poté je přivedou do mateřské školy
 
Jediným možným preventivním opatřením proti dětské vši jsou časté prohlídky vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení. Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání vlasů. K jejich odstranění je nutné používat přípravky k tomu určené.
 
 
02.03. Péče o duševní zdraví dětí. (velmi důležitá pro emocionální a intelektuální vývoj dítěte)
Nabídka prostředí, kde se všichni cítí v „ v pohodě „.
Podpora spontánních a hrových činností dítěte.
Sociální klima třídy.
Relaxační chvilky, četba, poslech hudby při poledním odpočinku.
Respektovat u dětí vlastní tempo  - rychlost při hrových činnostech, sebeobsluze, jídle a myšlenkových reakcích – umět počkat.
Ochraňovat děti před tělesným násilím, zneužíváním. 
Chránit děti proti hluku – omezení hlasové hudební produkce, hlučným činnostem v malém prostoru.
Respektovat intimitu dítěte – např. při používání WC, převlékání aj.
Minimálně používat vysílání televize.
Počítače ve třídách musí splňovat náležitosti z hlediska bezpečnosti a hygienických požadavků
      (vyhláška MZ č. 108/01 Sb., kterým se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz školy)
Optimální rozvoj zdravého sebevědomí a sebedůvěry se snahou vyzdvihnout každou indi-vidualitu povzbuzení.
 
Odstraňovat dobu čekání a prostojů ve prospěch hry a pobytu venku.
Dbát na klidné, přirozené a plynulé přechody mezi činnostmi.
Přizpůsobovat se měnícím se podmínkám, např.: pozdější nástup dítěte do MŠ, vlivům ročního období aj)
 
 
 
 
 
 
 
Režim dne musí být stanoven tak, aby bylo zajištěno střídání práce a odpočinku, střídání různých druhů činností  se zachováním dostatečné doby pobytu na čerstvém vzduchu i dobu spánku s ohledem k individuálním potřebám.
 
Zařazovat relaxační cviky v případě cítí-li dítě bolest, únavu, neklid aj.
 
 
02.03. Mikroklimatické podmínky třídy.
Zajišťovat dostatečné větrání a výměnu vzduchu ve všech prostorách třídy.
 
Udržovat teplotu ve třídě a herně od 20°C do 22°C a vlhkost vzduchu kolem 45%.
                   V letním období je nejvyšší přípustná teplota ve třídě a herně 26°C se zajištěním regulace proti pro-
                   nikání slunečního záření okny (žaluzie) a ventilátorem.
 
Pro vytváření příjemného mikroklima třídy, hlavně při inverzích v podzimních a zimních měsících,       
plně využívat zvlhčovače vzduchu, aromalampy.
 
V průběhu dne zajišťovat optimální požadavky na osvětlení (osvětlení, zastínění třídy a herny dětí )     s požadujícím směrem osvětlení zleva a shora, boční osvětlení lampou při ind. práci s dětmi. Ochrana před oslněním jsou žaluzie.
      V zimním období shrnutí žaluzií pro větší osvětlení třídy a herny.
 
Prostorové podmínky při sledování televize -  musí být dodržena vzdálenost očí dětí  od obrazovky minimálně 50 cm a využívat televize v průběhu pobytu dětí v MŠ minimálně .
 
V zimním a letním období pobyt venku dětí upravovat časově s ohledem na venkovní teploty a zcela vynechat pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách při vzniku smogové situace.
V letních měsících provádět činnost dětí ve venkovním prostředí (terasa, zahrada, mimo šk. prostor) v co největším rozsahu.
 
Vyloučení alergizujících rostlin ve třídě.
 
 
02.04. Pohybové aktivity.
Tělovýchovné chvilky zařazovat v libovolných dopoledních i odpoledních činnostech s ohledem
       na vývojové a individuální potřeby dítěte.
 
Rozvíjet přirozené pohyb. aktivity a koordinace hrubé motoriky zvláště pak při pobytu venku (prevence proti obezitě, infekcích , stresu).
 
Svalové skupiny, které jsou málo zatíženy volným pohybem, aktivizovat v každodenních tělovýchovných chvilkách.
 
Zařazovat individuální kompenzační cvičení po dohodě s lékařem, zákonném zástupci dítěte (zdravotní, dechová, relaxační a psychomotorická cvičení zejména pro děti u nichž se projevuje sklon k vadnému držení těla.
 
Pohybové a hudebně pohybové hry zařazovat podle možnosti při dopoledních činnostech nebo při pobytu venku, při návratu z pobytu venku ve třídě před obědem, v odpoledních činnostech.
 
Využívání velkých nafukovacích míčů k pohybovým aktivitám i k sezení při různých čin-nostech.
 
 
 
02.05. Otužování dětí.
 
            VZDUCHEM :
Ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí zajišťovat dětem přiměřené oblečení ve třídě a při pobytu venku. Zhodnocovat individuální potřeby a možností dítěte vzhledem ke zdravotnímu stavu.
 
V místnosti opakovaně během dne větrat, navykáme děti spát při otevřeném okně.
 
Cvičit ve cvičebním úboru na boso při TV.
 
Denní doba pobytu venku je zpravidla 2 hodiny dopoledne.
 
V zimě organizovat aktivní pobyt venku tak, aby se zabránilo prochlazení dětí.
 
V letním období vyžadovat pokrývku hlavy dětí, ochranné brýle i krémy pro dětí, pobyt venku organizovat ve stínu, např. pod slunečníkem, stromy, zastíněnou terasou apod.
 
Pobyt venku odpadá při nárazovém větru, prudkém dešti, mrazu pod –10°C a znečištěném ovzduší (viz vstupní informační tabule ve škole). Učitel mateřské školy je povinná dodržovat vydané metod. pokyny magistrátu.
 
             VODOU :
Sprchování v letním období na školní zahradě.
 
 
02.06. Hygiena dětí.
Všechny věci, které dítě používá individuálně, jsou opatřeny osobní značkou (ručník, hřeben, zubní kartáček a kelímek, lehátko).
 
ðKaždodenně zajišťovat čištění zubů dětí po obědě.
 
ð1x týdně zajišťovat výměnu ručníků, v případě potřeby ihned.
 
Mytí rukou samostatné před i po jídle v umyvadle s tekoucí teplou (regulovanou) vodou, mý-dlem.
 
Respektovat intimitu fyziologických potřeb vylučování. Děti používají záchod individuálně. .Na WC je zajištěn toaletní papír.
 
Ve třídách je zajištěno dostatečné množství hygienických kapesníků dostupné všem dětem 
       v průběhu celého dne a celého šk. roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.07. Odpočinek a spánek dětí.
Každé dítě má své lehátko (označené jménem a značkou) a vlastní pyžamo (1x za týden čisté si nosí z domů).
 
Prostor (rošty) pro ukládání lehátek, lůžkovin a pyžam umožňuje jejich řádné provětrávání.
Při rozmísťování lehátek je nutné respektovat dostatečnou vzdálenost mezi jednotlivými le-hátky.
Lůžkoviny se vyměňují 1x měsíčně.
Individuálně a po poradě se zákonným zástupce dítěte posuzovat potřebu spánku u dětí 4-5 letých 
      asi 1 hodinu. 
 
Respektovat ind. rozdíly spánku u dětí (odpočinek – lenošení stačí ½ hodiny).
Využívat v průběhu odpočinku metod. materiálů aud. techniky k relaxačním pohádkám, hudbě, poslechu příběhů.
 
V průběhu odpočinku dětí na lehátkách vytvářet vhodné mikroklima – přiměřena teplota a vlhký, čerstvý vzduch.
 
Využívat individuální vstávání ke spokojenosti dětí i jejich rodičů.
 
 
02.08. Režim stravování.
Podávání tekutin dle přání dětí v průběhu celého dne – pitný režim (i na šk. zahradě).
Nabízenou misku s ovocem nebo zeleninou si děti mohou brát podle chutí.
Klouzavá svačina – samostatně chystaná dětmi – viz program sebeobslužných činností při stolování.
Dodržovat 3hodinový  interval mezi jídly – viz Režim dne.
Pomazánky, které přijdou z kuchyně na třídu, musí být zkonzumovány do jedné hodiny.
V případě akcí ve třídách, učitel domluví s vedoucí kuchařkou posunutí nebo obsah  svačinky či obědu.
 
Zákonní zástupci dětí jsou na nástěnce v šatně pravidelně 1x týdně informování o aktuální skladbě jídelníčku.
 
Získávat taktně informace o stravovacích návycích v rodině především u dětí z méně podnětného prostředí a také u dětí, které mají se stravováním ve škole problémy.
 
Respektovat výživové zaměření dětí vyžadující ind. dietní opatření – např. alergie, bezlep. dieta apod.)
 
 
02.09. Protidrogová prevence.
            Dětem jsou poskytovány elementární informace:
O léčivých bylinách.
O nebezpečí pohozených věcí, např.: plechovky,inj. stříkačky….
Co ohrožuje zdraví, např. : alkohol, kouření, televize, počítač.hry aj.
O používání telefonu.
 
Děti se učí :
Využívání slůvka NE                   
V případě ohrožení se obrátit na osoby, kterým děti důvěřují, např.: rodičům, učitelce, policistovi.
Poslouchat příběhy.
 
 
02.10. Hračky.
Hračky a ostatní předměty užívané dětmi se nakupují zdravotně nezávadné.
 
Zajišťovat bezpečné prostředí pro hru.
 
Děti mají volný přístup k hračkám, které jsou v jejich dosahu a dohledu.
 
Hračky pro zahradu jsou vyčleněny a umístěny na přístupném místě k okamžitému použití. Průběžně v roce je zajištěna jejich čistota omýváním.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
VI.
PODMÍNKY
ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY. 
 
 
 
01.      Chování dětí při zacházení s majetkem MŠ v rámci předškolního vzdělávání.
 
01.01. Pro zacházení s hračkami, materiály a chování v herních koutech jsou dohodnuta pravidla 
           (např. počet dětí v jednotlivých herních koutech, půjčování hraček atd. ) a děti jsou povinny je dodržovat.
 
01.02. K šetrnému zacházení s materiály a zdroji jsou děti vedeny v rámci rozvoje kompetencí ( např. šetření 
            vodou, papírem, třídění odpadů… ).
 
01.04. V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržení pravidel jsou děti vedeny k řešení  (pokreslené 
            stěny, drobné poškození hraček apod ). Pokud nezvládnou vyřešit situaci samy či s pomocí zaměstnanců 
            školy, je nutná spoluúčast zákonných zástupců.
 
01.03. V případě poškození majetku školy většího rozsahu (např. rozbité okno, umyvadlo, skříňka atd.) podílí se 
            na řešení zákonní zástupci vždy.
 
 
 
02.Chování zákonných zástupců dětí při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ
 
02.01.Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškodili
            majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně 
            zaměstnancům na dané třídě..
 
 
 
03.Chování zaměstnanců MŠ  při zacházení s majetkem MŠ.
 
03.01.Povinnosti všech zaměstnanců mateřské školy je majetek školy chránit a nepoškozovat. Konkrétní jejich povinnosti jsou obsaženy v pracovním řádu mateřské školy.
 
03.02.Školní budovy jsou volně přístupné zvenčí pouze v době stanovené pro přijímání dětí. Každý ze zaměstnanců školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.
 
03.03.Ve všech budovách a prostorách mateřské školy platí přísný zákaz používání alkoholu, zákaz kouření,  používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí na místa, která k tomu nejsou  určena.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ.
 
 
01.01. Každé dítě, které začíná MŠ navštěvovat by mělo:
Samostatně chodit – nepoužívat kočárek.
Umět držet lžíci a jíst samo.
Pít z hrníčku a sklenice.
Samostatně používat WC (nikoli nočník), nenosit pleny.
Samostatně se umývat.
Samostatně používat kapesník.
Nepoužívat dudlík.
Snažit se samo oblékat a obouvat.
 
 
01.02. Výsledky vzdělávání – tzn. kompetence, které byly u dětí rozvinuty  a jsou hodnoceny na základě 
              dosaženého vzdělávání:
Kompetence k učení.
Kompetence k řešení problémů.
Kompetence komunikativní.
Kompetence sociální a personální.
Kompetence činnostní a občanské.
            Rozvoj kompetencí u jednotlivých dětí je veden v jejich záznamech, v portfoliu.
 
01.03. Zákonní zástupci dětí v součinnosti s mateřskou školou pomáhají vést děti k samostatnosti:
Při stolování.
Sebeobsluze. 
Hygienických návycích (včetně používání toaletního papíru a splachování WC).
Uklízení hraček.
Oblékání a obouvání. 
Vedou děti k používání kapesníku.
Pomáhají MŠ při vytváření základních společenských návyků u dětí.
Vedou děti k úctě k ostatním lidem a k sebeúctě.
 
 
 
 
 
 
 
                                      
VIII.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ.
 
 
 
 
01.Závěrečné ustanovení.
 
01.01. Všichni zainteresováni  mají  při pobytu v MŠ práva a povinnosti vytyčené tímto Řádem.
             Zejména rodiče a zaměstnanci MŠ by měli stanovená práva a povinnosti důsledně dodržovat a pomoci 
             tak dětem, aby vyrůstaly v prostředí plném pohody a porozumění, ale s jasně stanovenými pravidly souži-
             tí. 
 
01.02.  S tímto Školním řádem musí být prokazatelně seznámení zaměstnanci MŠ i zákonní zástupci dítěte, a to 
             nejpozději do 15 dnů od nabytí její účinnosti.
 
01.03.  Změny a doplňky tohoto řádu budou prováděny zejména v případech:
 
       změny struktury zaměstnanosti v mateřské škole
       změny v právních předpisech ovlivňující předškolní vzdělávání,
       změny vyvolaných provozními podmínkami školy
 
01.04. Rozdělovník:
ðsoubor vnitřních předpisů – ředitelna
ðkancelář - hospodářka
ðve všech třídách – učitelé mateřské školy
ðinformační centrum – zaměstnanci
 
01.05. Školní řád nabývá účinnosti dnem  1. 01. 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1. Ke Školnímu řádu MŠ Havířov – Šumbark Mládí 23/1147
 
 
 
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
 
 
Ředitelka mateřské školy Havířov – Šumbark Mládí 23/1147, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění č. 178/2016 Sb. a pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
 
II.
Přednostně jsou přijaty děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. (Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není – li stanoveno jinak).
III.
Do MŠ zřizené obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 4. roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu, a dále pak děti s vyšším celkovým hodnocením.
IV.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce.
 
KRITÉRIUM BODOVÉ HODNOCENÍ
Dítě předškolního věku*
5 a více let věkuJsou přednostně přijaty – povinné
předškolní vzdělávání
( viz odst. II.)
Děti čtyřleté
Jsou přednostně přijaty
(viz odst. III.)
Bydliště na území města Havířova **
Trvalý nebo přechodný pobyt v obci10
Věk dítěte
3 roky věku
2 roky věku 20
0
Individuální situace dítěte
Sociální potřebnost dítěte **
Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte
 
Dítě se hlásí k celodennímu provozu5
 
10
 
10
 
*Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitele/samoživitelky, osiřelé dítě, dítě v pěstounské péči, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod). S ohledem na zásadu součinnosti ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.
 
**Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
Rodiče jsou povinni bydliště prokázat občanským průkazem nebo nájemní či podnájemní smlouvou.
 
V.
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude přihlíženo k datu narození (dříve narozené děti mají přednost).