MATEŘSKÁ ŠKOLA MLÁDÍ

HAVÍŘOV - ŠUMBARK, Mládí 23/1147

  Zápis dětí 2020

Termín a podmínky zápisu

Poskytování informací ohledně zápisu od 8.00 do 12.00 na tel. čísle 596 831 032

Termín: Pro školní rok 2020/21  4.5. 2020 - 5.5. 2020 (průběžně až do 15.05. 2020)  a to bez osobní přítomnosti dětí.

4.5. 2020   9.00 - 16.00 hod
5.5. 2020   9.00 - 12.00 hod

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DORUČÍ DO MŠ:

- vyplněný formulář ŽÁDOST O PŘIJETÍ - s uvedenou čitelnou emailovou adresou a telefonním číslem

- prostou kopii rodného listu dítěte

- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o očkování dítěte, včetně kopie očkovacího průkazu

vyplněný EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE bez potvrzení od lékaře

Pokud již máte lékařem potvrzený EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE, nemusíte dokládat čestné prohlášení ani očkovácí průkaz!

Formuláře jsou ke stažení - DOKUMENTACE

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

ZPŮSOB DORUČENÍ DOKUMENTŮ:

- vhozením do poštovní schránky

- emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

- osobním podáním v MŠ1. Podmínky přijímání dětí do mateřské školy.

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.

Od počátku školního roku, ktarý následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte,je předškolní vzdělávání povinné.

Do MŠ zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 4. roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu v příslušném obvodu, a dále pak děti s vyšším celkovým hodnocením.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti a osobního jednání se zákonným zástupcem dítěte.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet tyto podmínky                                              

- přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( 34 odst. 5 ŠZ a § 50 zákona č. 258/2000 cb. o ochraně veřejného zdraví).

- zákonným zástupcem předložit žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ke školnímu stravování a dohodnout s ředitelkou školy dny docházky a délku jeho pobytu v MŠ.

- předložit evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupce dítěte.

 

 

Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřenictvím vývěsky ve venkovní skřínce na školní budově a přístupných veřejných místech.Tento zápis se týká dětí, které nastoupí do MŠ od 1. září nového školního roku.

Ředitel školy stanoví pro zápis do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna součastně se zveřejněním termínu a místa zápisu. Kritéria pro přijímání jsou zveřejněna předem na místě obvyklém a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pokud nebude kapacita mateřské školy naplněna, probíhá nadále průběžně až do června.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Do třídy mateřské školy se mohou zařazovat také děti mladší tří let na základě vyjádření pediatra.

Děti s odloženou školní docházkou jsou přijímány do mateřské školy na základě rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu povinné školy s doporučujícím posouzením pedagogicko-psychologické poradny.

Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy vyjímečně i na dobu určitou -zkušební dobu tři měsíců, a to v případě, není - li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám nateřské školy (§ 34 odst. 3 ŠZ).

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy za podmínek stanovených 34 ŠZ a při přijímání postupuje podle správního řádu ( § 165 odst. 2 písm. b ŠZ a zákona č. 500/04 Sb. správní řád), a dle stanovených kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Děti s jiným než českým státním občanstvím mají přístup ke vzdělávání za stejných podmínek jako státní občan ČR a pokud jsou:

- státním občanem jiného členského státu EU,

- rodinným příslušníkem státního občana ČR nebo jiného členského státu EU,

- osobou s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR nebo jiného členského státu EU,

 

2. Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2 školského zákona). Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku ( § 182a školského zákona).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Povinné předškolní vzdělávání v naší mateřské škole začíná od 8.00 hod.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Zůstává však právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbávají - li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku ( § 182a školkéhos zákona).

Pro rodiče nově přijatých dětí je v měsíci červu svolána schůzka, na níž jsou rodiče seznámení se ŠKOLNÍM ŘÁDEM A SYSTÉMEM VZDĚLÁVÁNÍ.

 

3. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

KRITÉRIUM                                                                                          BODOVÉ OHODNOCENÍ

Dítě předškolního věku*                  5 a vice let věku                              musí být přijato

Věk dítěte                                          4 roky věku                                     jsou přednostně přijaty

přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 01.09.2020 dosáhnou

čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy

                                                          3 roky věku                                                               20 bodů

                                                          2 roky věku                                                              10 bodů

Bydliště na území města Havířova    trvalý pobyt v obci                                                20 bodů

                                                              trvalý pobyt ve smluvních obcích                          0 bodů

Individuální situace dítěte                  MŠ navštěvuje sourozenec                                 10 bodů

                                                              dítě se hlásí k celodennímu provozu                   20 bodů

 

UPOZORNĚNÍ:

Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu. V žádném případě nebude v těchto dvou dnech zápisu vytvořene pořadí s výhodou k přijetí do MŠ.

                                                                                                                 

* Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před      nástupem povinné školní docházky

.V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude přihlíženo k datu narození (dříve narozené děti mají přednost).